ISALA

Hoewel Isala de informatie op de internetsite www.isalawerkt.nl met grote zorg samenstelt, bestaat er de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Isala kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite www.isalawerkt.nl aan Isala verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijk worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet door Isala worden bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite www.isalawerkt.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Isala, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. © Isala, 2014.

Voor overname van informatie van de internetsite www.isalawerkt.nl, dien je contact op te nemen met de webcoördinator, afdeling HR, isalawerkt@isala.nl.

Verwijzingen op de internetsite www.isalawerkt.nl voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan Isala beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Isala draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Isala. Isala spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.isalawerkt.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij je daarvoor schriftelijk toestemming van de webcoördinator hebt.

Isala behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite www.isalawerkt.nl van kracht.